ANBI

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer heeft de zogeheten ANBI-status. Hieronder vindt u bijzonderheden betreffende de stichting aangaande ANBI:

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren van één of meer kinderboerderijen en educatieve centra op het gebied van natuur en milieu te Aalsmeer (acte van oprichting art. 2, d.d. 19 november 1990)

Beleidsplan

Oprichting

De eerste doelstelling, de oprichting, is gerealiseerd. Als beschermvrouw van het Nationaal Jeugdfonds deed Hare Majesteit Koningin Beatrix op 6 november 1993 de officiële openingshandeling van het 10-duizendste project in het kader van het 25jarige jubilerende Nationaal Jeugd Fonds. De middelen die nodig waren voor de totstandkoming van de kinderboerderij zijn afkomstig van sponsoring van bedrijven, fondsen, particulieren en een eenmalige subsidie van de gemeente Aalsmeer.

Korte termijn: de exploitatie

Voor het exploiteren van de kinderboerderij zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële middelen nodig. Voor elk kalender jaar wordt een exploitatie begroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden. De opbrengsten bestaan uit donaties, verkoop uit het winkeltje, vakantieopvang van dieren, verhuur van reclameborden, diverse activiteiten en incidentele verkoop van dieren, hooi en stro e.d. De opbrengst uit deze zaken worden ingezet om de exploitatie rond te maken.

De opbrengsten zijn afhankelijk van bezoekers en de goodwill voor de kinderboerderij bij bezoekers. Vanuit de directe omgeving, geheel Aalsmeer en wijde omgeving. Het bestuur streeft er naar om bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in plaatselijke kranten, Internet, sociale media en “buitenboerderijse” activiteiten zoals deelname aan braderieën e.d. Activiteiten worden vooraf aangekondigd in de plaatselijke krant, internet en social media.

Lange termijn: investeringen en educatie

Om de kinderboerderij in stand te houden is het nodig te kunnen investeren in nieuwe duurzame middelen, zoals gebouwen, speeltoestellen, renovatie en inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het verkrijgen van sponsorgelden en/of project subsidie. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen.

Natuur en milieueducatie (NME)

Al vanaf de oprichting is NME een onderdeel van onze doelstelling. Door het ontbreken van expertise en middelen in het verleden ligt er echter nog een uitdaging en een opdracht. Het bestuur is van mening dat de stichting niet in staat is zelfstandig deze doelstelling te bereiken. Daarvoor is samenwerking en commitment nodig met bijvoorbeeld scholen, gemeente en andere belanghebbende instanties. Voor educatie is continuïteit nodig, evenals professionele aanpak en begeleiding. Hiervoor kan Stichting Kinderboerderij Aalsmeer niet op eigen kracht middelen bijeen brengen.

Op dit moment is een kleine groep vrijwilligers bezig met het opzetten van een NME plan. Hiervoor werkt de stichting samen met de NME-organisatie van de gemeente Amstelveen, bij het vormgeven van NME op onze boerderij voor de plaatselijke scholen. Het bestuur wil NME een blijvend onderdeel maken van alle activiteiten. Het streven is om de komende jaren afspraken te maken met betrokken partijen zoals gemeente Aalsmeer, scholen en andere belanghebbende partijen.

Beloningsbeleid

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden op de boerderij en de activiteiten worden samen met een grote groep vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het bestuur streeft naar een bestendig vrijwilligersbestand. Hiervoor worden enkele samenbindende activiteiten ontplooid zoals vrijwilligersbijeenkomsten en een jaarlijkse dag met bezoeken aan andere kinderboerderijen in de wijde omgeving. Deze dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een barbecue op de boerderij.

De kosten van deze bijeenkomsten e.d. worden gefinancierd uit de exploitatie en een kleine bijdrage van de vrijwilligers. Overige noodzakelijke uitgaven door bestuursleden en/of vrijwilligers worden door middel van een declaratieformulier en het overleggen van de betreffende nota’s vergoed.

Financiële verantwoording

De Stichting Kinderboerderij neemt vanaf het begin deel aan het economisch verkeer. Er wordt entree geheven aan zowel incidentele, als geregelde bezoekers. Van de donateurs wordt jaarlijks een vast bedrag van de donatie als entreegeld separaat van de donatie verantwoord. Over alle entreegelden wordt btw afgedragen, conform de geldende wettelijke 9% btw regeling op de dagrecreatie.

De financiën worden bijgehouden in een maandelijkse boekhouding. Na afloop van elk kwartaal wordt de btw aangifte gedaan en verrekend. Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag opgemaakt door een accountantsbureau en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Alle bestuursleden tekenen de jaarrekening bij goedkeuring. Deze rekening is op verzoek verkrijgbaar.

Verslag van activiteiten

Teneinde de belangrijkste activiteit (namelijk het ontvangen, voorlichten, vermaken en verbinden van jonge en volwassen mensen) te kunnen blijven uitvoeren, blijft Stichting Kinderboerderij Aalsmeer voortdurend investeren in mensen en middelen op kinderboerderij Boerenvreugd. Verslag van het tot stand komen van deze investeringen is eveneens te vinden op deze Internetsite.

Om de stroom van bezoekers op de kinderboerderij op gang te houden en nieuwe potentiële bezoekers te interesseren, organiseert de activiteitencommissie van SKBA jaarlijks verschillende evenementen. Deze worden volgens een vooraf opgesteld jaarplan vastgesteld. Achteraf worden deze evenementen besproken in het algemeen bestuur. Daarnaast wordt er in geschreven woord, en met foto’s verslag gedaan in de plaatselijke pers en op deze website.

Naam : Stichting Kinderboerderij Aalsmeer

Fiscaal nummer : 8046.33.460

Contactgegevens : Beethovenlaan 118, 1431 WZ Aalsmeer

Tel. 0297 345 902

Email: bestuur@boerenvreugd.nl

Website: www.boerenvreugd.nl

Bestuurssamenstelling:

Cees Hageman, voorzitter

Jan Willem Wahlen, bestuurslid

Rina Pannekoek, bestuurslid

Wim Appelman, bestuurslid

Paul Katerberg, penningmeester

Martine Noordhoek, bestuurslid